MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) merkez adresi Harbiye Mahallesi, Atiye Sokak, Yuva Apartmanı, No:8/A Şişli/İstanbul olan Design Market İç ve Dış Tic. Limited Şti. (bundan sonra “SATICI” veya “DESIGNMARKET” olarak anılacaktır) ile buradaki hüküm ve koşulları kabul ve taahhüt eden Alıcı (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme’de SATICI ve ALICI ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme, Satıcı’ya ait Platform’da yer alan ürünlerin satışına ilişkin hüküm ve şartları düzenler.

Madde 1: Tanımlar

İşbu Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanmasınnda ilgili terimler aşağıda açıklanan anlamları taşırlar.

Alıcı: Satıcıya ait platformda satılan mal/ürünleri edinen ve Satıcı tarafından düzenlenen faturada bilgileri yer alan gerçek ya da tüzel kişi

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Mal/Ürün: Alışverişe konu olan, designmarketworld.com sitesi üzerinde kodu ve satış fiyatı belirlenmiş taşınır eşya ya da eşyalar

Platform: her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının Satıcı’ya ait olduğu https://designmarket.com.tr/ alan adlı pazaryeri e-ticaret sitesi

Satıcı: Ticari faaliyetleri kapsamında platform üzerinden Alıcılara mal/ürün sunan tüzel kişi

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

Madde 2: Konu

İşbu Sözleşmenin konusu, ALICI’nın https://designmarket.com.tr/ internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, ALICI’ya düzenlenen faturada ve ön bilgilendirme formunda kodu, adı, adedi ve satış fiyatı belirtilen mal/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde 3: Satıcı Bilgileri

Unvan: Design Market İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Adres: Harbiye Mahallesi, Atiye Sokak, Yuva Apartmanı, No:8/A Şişli/İstanbul

Telefon: ……………

Eposta: ……………

Madde 4: Alıcı Bilgileri, Teslimat Adresi ve Ürün Bedeli

4.1. ALICI Bilgileri

Teslim Edilecek Kişi :

Teslimat Adresi :

Telefon :

E-posta :

ALICI tarafından platform üzerinden beyan edilen ve buna uygun olarak SATICI tarafından düzenlenen resmi faturada yer alan isim-soyisim-telefon-eposta-adres bilgileri ALICI bilgisi olarak kabul edilir.

4.2. SATICI tarafından düzenlenen resmi faturada ve ön bilgilendirme formunda yer alan adres teslimat adresi olup, ALICI tarafından farklı bir teslimat adresi seçilmesi halinde ise seçili adres teslimat adresi olacaktır.

4.3. Ürün bedeli, SATICI’ya ait platformda yer alan ve ALICI tarafından satın alınan ilgili ürün/ler için düzenlenmiş faturada belirtilen tutardır.

Madde 5: Sözleşme Konusu Ürünler

5.1. Mal/ürünlerin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi gibi temel özellikleri https://designmarket.com.tr/ adresinde yer almaktadır. ALICI tarafından seçilen ve satın alınan ürün(ler)e ait detaylar Ön Bilgilendirme Formunda belirtilir.

5.2. Listelenen ve platformda ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve taahhütler SATICI tarafından güncelleme yapılana veya değiştirilene kadar geçerli olup, süreli yahut kampanyalı olarak ilan edilen fiyatlarsa belirtilen süre/kampanya sonunda geçerliliğini yitirir.

5.3. Sözleşmeye konu mal ya da ürünlerin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.

Madde 6: Kargo ve Teslim

Kargo ve teslim masrafları ALICI tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti Ön Bilgilendirme Formunda belirtilmiş olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Platformda ücretsiz kargo kampanyası dahilindeki bir ürün satın alınmışsa, kargo bedeli ödenmez. Teslimat , anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI’nın Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Madde 7: Cayma Hakkı

7.1. ALICI, SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden malın kendisine veya kendisi tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslimini takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 günlük süre; tek seferde sipariş edilip ayrı ayrı teslim edilen birden fazla mal söz konusu ise ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı/ürünü veya parçayı teslim aldığı gün işlemeye başlar.

7.2. ALICI’nın cayma hakkı süresi dolmadan platform üzerinden iptal/iade talebi oluşturması veya …………………. adresine eposta göndermesi gerekmektedir.

7.3. İade edilecek ürünün faturası ile birlikte ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak anlaşmalı kargo şirketine teslim edilmesi gerekmektedir.

7.4. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan gönderim/kargo masrafları anlaşmalı kargo şirketi ile yapılan iadelerde SATICI’ya aittir.  ALICI’nın iadeyi farklı bir kargo şirketi vasıtasıyla yapması halinde SATICI kargo bedelinden sorumlu değildir. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren ve en geç iade edilen ürünün iade adresine ulaşmasından itibaren 10 iş günü içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. Her halükarda, SATICI, ALICI’nın kredi kartının bağlı bulunduğu banka ve ödeme kurumlarından kaynaklı gecikmelerden sorumlu değildir.

7.5.İade talebi onaylandığında ALICI’ya eposta ile bilgilendirme yapılır. İade ürün SATICI adresine ulaştığında SATICI yetkilileri tarafından yapılacak inceleme sonucunda üründe kullanım hatası veya ALICI’nın ihmal ya da kusuru ile bir bozulma meydana geldiğini tespit ederse iade talebini reddetme hakkına sahiptir. İşbu halde ret nedeni eposta ile ALICI’ya bildirilerek; ALICI tercihine göre ALICI’nın belirttiği teslimat adresine alıcı ödemeli kargo ile geri gönderilir yahut SATICI tarafından ürün imha edilir.

7.6. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle iadeye konu malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7.7.Yönetmeliğin 15. maddesi uyarınca Cayma Hakkının istisnaları olarak kabul edilen ve aşağıda sayılan mal ve hizmetler için ALICI cayma hakkına sahip değildir.

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Madde 8:Satıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

8.1.Ürün’ün ayrıntılı özellikleri ve tüm vergiler dâhil satış bedeli (“Toplam Satış Fiyatı”) işbu Sözleşme’nin 4. Maddesinde ve Platformda yer alan SATICI’ya ait satış sayfasında belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir, böyle bir hata anında yapılan satışlar hüküm ifade etmez.

8.2.SATICI’nın web adresinde bulunan ürünler ile ilgili taahhütleri, stok, tedarik süreci ile sınırlı olup, stoklarında bulunduğu sürece Platformda belirtilen fiyat ve özelliklerdeki satışa arz edilmiş ürünü tedarik etmeyi taahhüt etmektedir. Ancak Sistem ya da internette oluşacak gecikmeler ya da ALICI’nın alışveriş yapması aşamalarında ortaya çıkacak gecikme ve sair aksaklıklar ile mükerrer sipariş ya da son kalan stok ürünün farklı müşteriler tarafından aynı anda sipariş edilmesi veya stok ürünlerde meydana gelebilecek zayi ve benzeri gönderimi, ekonomik değeri etkileyen haller veya stokta görünen ürünlerin sipariş sonrasında ALICI’ya gönderilmesi öncesinde yapılan son kontrollerinde ayıp ya da benzeri ürünün ALICI’ya gönderimini etkileyen haller veya yasal mevzuata aykırılık ve benzeri nedenler ile ürünün gönderilmesinin mümkün olamaması gibi hallerin ortaya çıkması ve sair SATICI’dan kaynaklanmayan sebeplerle stok ile ilgili ortaya çıkacak hatalar ya da ürünün temin/teslim edilmemesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda ALICI’ya 3 iş günü içinde bilgi verilerek sipariş iptal edilmek zorunda kalınacak olup, bu nedenle siparişin teslim edilmemesinden SATICI sorumlu olmayacaktır, ve fakat bedeli ödenmiş bir sipariş ise bedel 10iş günü içinde ALICI’ya iade edilecektir. Şu kadar ki; SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

8.3.SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. SATICI tarafından ALICI’nın sipariş etmediği bir ürünün ALICI’ya gönderilmesi durumunda, SATICI tarafından ALICI’ya karşı bir hak ileri sürülemeyeceği gibi, bu hallerde ALICI’nın sessiz kalmış olması yahut malı kullanmış olması, işbu Sözleşme’nin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamayacaktır.

8.5. SATICI, işbu Sözleşme konusu iş ve işlemlere ilişkin bilgi, defter ve elektronik kayıtları, iş veya işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 (on) yıl ve her halükarda mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklayacaktır.

Madde 9: Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

9.1.ALICI, Sözleşme’nin kurulmasından önce alacağı ürün/lerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve Yönetmelik’te sayılan sair hususlara ilişkin ön bilgilendirmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

9.2. SATICI Platform’da duyurulan ürünlere adet kısıtlaması getirebilir. ALICI’nın Platform’dan yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde ürün sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri ALICI’ya iade edilecektir. ALICI işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde SATICI’nın siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. 30 günlük süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Şu kadar ki; ürünün ALICI’nın göstereceği bir başka kişi veya kuruma teslimi halinde söz konusu kişi veya kurumun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

9.4. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürünü kullanılmadan iade edilmelidir.

9.8. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.9. ALICI, SATICI’ya ait Platform üzerinden alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. ALICI, ayrıca SATICI’ya ait Platformu kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. ALICI ayrıca başkalarının platform hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden ALICI sorumlu olacak ve SATICI bunları ALICI’ya rücu edebilecektir.

Madde 10: Gizlilik ve Kişisel Veriler

10.1. ALICI tarafından platform üzerinden sağlanan kişisel veriler SATICI tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde işlenmektedir. SATICI, işbu Sözleşme’de yer alan edimlerinin ifası kapsamında, ALICI’nın sağladığı kişisel verileri platformdaki Aydınlatma Metninde yer aldığı şekilde ve KVKK Politikası ile Gizlilik ve Güvenlik Politikasına uygun olarak toplamakta, işlemekte, korumakta, güvenliğini ve gizliliğini sağlamaktadır.

10.2. İlgili Mevzuat kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad-soyad, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler v.b. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak ve geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, önceden onay verilmesi halinde siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ile sürdürülmesi ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan veriler SATICI ve iştirakleri ile tedarikçileri, üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süreli veya süresiz olarak kaydedilebilir, yazılı veya manyetik arşivlerde saklanabilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir ve sair amaçlarla işlenebilir.

10.3. ALICI tarafından Platform’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafından kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre güncel teknik imkanlar doğrultusunda alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlar vasıtasıyla girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilmemeleri için virüs ve benzeri uygulamalara ilişkin olanlar da dahil gerekli tüm tedbirlerin alınması ALICI sorumluluğundadır.

Madde 11: Genel Hükümler

11.1. Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği düzenlemelerini kabul ettiklerini, anılan düzenlemelere ve bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki bütün yasal mevzuata uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11.2. Tarafların Ön Bilgilendirme Formunda yazılı adresleri bir diğerine yapacakları tebligat için geçerli adresleridir. Adres değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe tarafların birbirine yapacakları her türlü tebligat bu Sözleşme’de yazılı adreslerine yapılacak ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır.

11.3. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz ve uygulanamaz sayılması halinde Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecek, hükmün özündeki anlamı esas alınarak geçerli ve uygulanabilir şekilde yorumlanacaktır.

11.4. Taraflar’ın bir koşula uyulmamasını veya uyulmasını talep etmemesi veya etmekte gecikmesi ya da Sözleşme’den doğan hakkını veya kanuni yolu kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, söz konusu haktan veya kanuni yoldan veya diğer haklardan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Taraflar’ın herhangi bir hakkından veya kanuni yoldan feragati sadece ilgili durum ve olay ile sınırlı kalacaktır.

11.4. Taraflar’dan hiçbiri, diğerine karşı, kendi kontrolünde olmayan, Sözleşmenin ifası anında öngörülemeyen ve önlenemez, tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, ve salgın hastalıklar gibi sebeplerden (birlikte kısaca “Mücbir Sebep”) kaynaklanan ve doğrudan akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkânsız hale getiren ve/veya Taraflar’ın, Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen ve Sözleşme’nin imza edilmesinden sonra ortaya çıkmış sebeplerin devamı süresince, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir. İşbu Sözleşme’nin imza tarihinde bilinen hal ve sebeplerin işbu madde kapsamında olmadığı hususunda taraflar mutabıktır.

Madde 12: Uyuşmazlıklık Çözümü

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, yetkili mahkeme Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın ürünleri satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleridir.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir.Sözleşmenin bir dijital kopyası SATICI’nın veri tabanında saklanmakta, bir dijital kopya ALICI’nın eposta adresine gönderilmiştir.

Ek-1 : Ön Bilgilendirme Formu